ജ: 1725, പാലക്കാട്. പാലക്കാട് രാജാവായിരുന്ന ഇട്ടിക്കോമ്പിയച്ചന്റെ സദസ്യന്‍. കൃ: സേതു മാഹാത്മ്യം, വേതാള ചരിഥ്രം, പഞ്ചതന്ത്രം, രാവണ്‍ോത്ഭവം തുടങ്ങിയവ. മ: 1795.