ജ: 14.9.1947 മണ്ണാര്‍ക്കാട്. ജോ. ക്‌ളാര്‍ക്ക്. കൃ: അകല്‍ച്ച, ചലച്ചിത്ര ദര്‍പ്പണം, ചലച്ചിത്ര ദര്‍ശനം, ചലച്ചിത്രാര്‍ത്ഥം, നാട്യശാസ്ഥ്രം മുതല്‍ ചിഹ്നശാസ്ത്രം വരെ.