ജ: 5.6.1957. ജോ: ക്രയവിക്രയം, നിഴല്‍ നിറഞ്ഞ നിലാവ്, സിനിമ യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും സ്വപ്നങ്ങളും.