ജ: 9.5.1924, തുറവൂര്‍. ജോ: കഥാപ്രസംഗം, കൃ: പുലരിപ്പാട്ട്, പപ്പന്‍ (കവിത), ദകഷിണേന്ത്യന്‍ സംഗീത ശാസ്ത്ര ബുദ്ധമുനിയുടെ ധര്‍മ്മപദം, കഥാപ്രസംഗ മഹാസാഗരം തുടങ്ങിയവ.