ജ: 22.6.1935, പൂവറ്റൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, സര്‍വ്വവിജ്ഞാന കോശം എഡിറ്റര്‍. കൃ: പാണിനി, പതഞ്ജലി, അമര സിംഹന്‍, വാഗ്ഭടന്‍, വരാഹമിനിരാന്‍ എന്നിവരുടെ ലഘു ജീവചരിത്രങ്ങള്‍.