ജ: 5.6.1907, കണ്ടഞ്ചാതമന. കൃ: സൗന്ദര്യ ലഹരി (വ്യാഖ്യാനം), എന്റെ വൈദികസാഹിത്യ സമന്വയം. മ: 278.4.1984.