ജ: 25.2.1944, കറുകച്ചാല്‍. ജോ: കേരള സര്‍വ്വകലാശാല മലയാളം വകുപ്പില്‍ റീഡര്‍. കൃ: കിളിപ്പാട്ടു വൃത്തങ്ങള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ തുള്ളല്‍ പുരസ്‌കാരം.