ജ: 14.11.1931. തൃപ്പൂണിത്തുറ കോവിലകം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: വരൂ വരൂ ചെറുശേ്ശരി, ആനകളും ഒരു കിഴവിയും, കൈരളീ വിധയന്‍, അപ്പന്‍ തമ്പുരാന്‍, തങ്കം തമ്പുരാട്ടി, കാമപൂജ, കാളപേ്പാരിന്റെ നാട്ടില്‍, ചിത്രകല നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ, ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ. മ: 27.8.1993.