ജ: 11.4.1832, തിരുവനന്തപുരം. ജോ: നാട്ടുഭാഷാ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ്രത്യേക വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. കൃ: മീനകേതന ചരിതം, ഭാഷാശാകുന്തളം. മ: 1880.