ജ: 27.12.1930, ആറ്റൂര്‍, തൃശൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: കവിത, ആറ്റൂര്‍ രവിവര്‍മ്മയുടെ കവിതകള്‍, ഒരു പുളിമരത്തിന്റെ കഥ (വിവ.), ജേജേ ചില കുറിപ്പുകള്‍ (വിവ.), തമിള്‍ പുതു കവിതകള്‍ (വിവ). പു: കേന്ദ്രകേരള സാഹിത്യ അവാര്‍ഡുകള്‍.