ജ: 10.2.1906, ചേര്‍പ്പുങ്കല്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, സി.എം.ഐ. സഭാവികാരി ജനറാള്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: കമ്മ്യൂണിസം, സന്മാര്‍ഗ്ഗ പ്രവേശിക, സ്‌നേഹ ബലി, ക്രിസ്തു രാജന്‍. മ: 15.4.1987.