ജ: 21.2.1928, എം.പി. പോളിന്റെ മകളും സി.ജെ. തോമസിന്റെ ഭാര്യയും. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഇവനെന്റെ പ്രിയ സി.ജെ., ആനിമല്‍ ഫാം, ബൊക്കാച്ചിയോ കഥകള്‍ (വിവ)