ശാരദ എം. കെ

കൃതി: അവള്‍ വന്നൂ ……………… പക്ഷേ വൈകിപ്പോയി

ഇക്കണോമിക്‌സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് വകുപ്പില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ആഫീസര്‍ ആയിരുന്നു. 1995 ഡിസംബര്‍ 31 ന് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു.