ജ: 10.4.1942, പാലക്കാട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ആകാശഒം എത്ര അകലെയാണ് (ചെറുകഥ), നിറങ്ങള്‍, കലിയുഗം, മരണഗാഥ, അനസൂയ സ്വപ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ. പു: സംസ്ഥാന അദ്ധ്യാപക പുരസ്‌കാരം.