ജ: 24.10.1940, തകഴി, ജോ: അദ്ധ്യാപനം, സ്‌റ്റേറ്റ് റിസോഴ്‌സ് സെന്റര്‍ ഡയറക്ടര്‍. കൃ: ഭൂമികന്യക, വജ്രപകഷങ്ങള്‍, അമൃത ഗീതങ്ങള്‍.