ജ: 26.4.1916, കുടമാളൂര്‍. ജോ: അല്പകാലം പതാക പത്രം നടത്തി. കൃ: ജാതകാദേശം, ആശൗചം, മുഹൂര്‍ത്ത പദവി (ജ്യോതിശാസ്ത്രം), ബ്‌ളീച്ച്, സഖാവിന്റെ പരിവര്‍ത്തനം, സഞ്ജസാഹിത്യം (ഹാസ്യം), ഉണ്ണനീലി സന്ദേശം വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ.