ജ: 1916 ആഗസ്റ്റ്, കൊടക്കാട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: കൗടില്യന്‍ (മുദ്രാരാകഷസം വിവ), നാട്യരംഗം, കലോപനിഷത്ത് വ്യാഖ്യാനം, മഹാഭാരതം കഥകള്‍, സര്‍വവേദാന്തരഹസ്യം തുടങ്ങിയവ.