ജ: 1.6.1950, ഏലൂര്‍. ജോ: ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍, കൃ: ചൈനയുടെ ചരിത്രം, ഏലൂര്‍ അഥവാ ഉദ്യോഗ മണ്ഡല്‍.