ജ: 3.8.1957ദ ചെങ്ങന്നൂര്‍. ജോ: ഫ്രീലാന്‍സ് ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് (മദ്രാസി), കൃ: രാമകുണ്ഡം (നോവല്‍), മേഘന (ചെറുകഥ).