ജ: 12.5.1948, കുട്ടമത്ത്. ജോ: ടെലികോം വകുപ്പില്‍. കൃ: വാഗ്ഭടാനന്ദഗുരുവും സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനവും, മനസ്‌സ് എന്ന ദൈവം, ഇബിനുബിന.