ജ: 1938, ചമ്പാട്. ജോ: സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: അന്യോന്യം തേടി നടന്നവര്‍, കോമാളി, റിങ് തുടങ്ങിയവ.