ജ: 18.11.1947ദ കൊല്‌ളങ്കോട്. ജോ: സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്കില്‍, കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അംഗം. കൃ: പുതിയ പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍, കലിയുഗാരണ്യങ്ങള്‍, അടരുന്ന കക്കകള്‍, ജീവന്റെ കൈയൊപ്പ്, ഹെര്‍ബേറിയം. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.