ജ: 31.12.1967. കണയന്നൂര്‍, എറണാകുളം. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ഉണ്ണ്യായേം പൊന്നു മുത്തശ്ശീം, അപ്പുക്കുട്ടനും ആകാശനാടും (ബാ.സാ), ഗുലേബക്കാവലി തുടങ്ങിയവ. പു: സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുരസ്‌കാരം.