ജ: 4.2.1962, വര്‍ക്കല. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഡോ. കെ. ഭാസ്‌കരന്‍ നായരുടെ സാഹിത്യ നിരൂപണം, സംസ്‌കാരവും വിമര്‍ശനവും (ലേഖന സമാഹാരം).