ജ: 10.6.1954, കൊല്‌ളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍. സങ്കല്പവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും, കേരളത്തിലെ കേഷത്രങ്ങളും ദിവ്യാത്ഭുത രഹസ്യങ്ങളും, കേരളത്തിലെ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ
.

.