ജ: 30.1.1920, കരുനാഗപ്പള്ളി. ജോ: സാഹിത്യ സേവനം. കൃ: ശിവസ്തവമഞ്ജരി, ഭാഗവത സപ്താഹമാഹാത്മ്യം, വേദാന്ത കേസരി, പന്നിശേ്ശരിയുടെ നാലു ആട്ടക്കഥകള്‍, കവിതാ മാല്യം, സത്സംഗവും സ്വാദ്ധ്യായവും, ഭാഗവത മഹാത്മ്യം (വിവ) തുടങ്ങിയവ. മ: 27.6.1997.