ജ: 25.1.1944, തലശേ്ശരി. ജോ: എന്‍ജിനിയര്‍. കൃ: സ്ത്രീമനസ്‌സ്, മോചനം, കുട്ടികളുടെ ഭഗവദ് ഗീത, നാളേക്കു വേണ്ടി ഒരു നിലവിളി, യുകതിവേദിയുടെ ദൈവം.