ജ: 5.1.1952, കൊല്‌ളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഏകലവ്യന്റെ കൈ വിരല്‍, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥ സംഹിത.