ജ: 8.11.1961, വടകര. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ദൈവത്തിന് ഒരു പൂവ്, ക്രൂര ഫലിതക്കാരന്‍ ദൈവം, കഥപറയും കഥാരാമന്‍ (കഥാസമാഹാരം) മലയാളത്തിന്റെ പ്രണയ കവിതകള്‍.