ജ: 29.11.1955, നാദാപുരം വടകര. ജോ: ആകാശവാണിയില്‍. കൃ: സഹാറ (കവിതാസമാഹാരം), ചെമപ്പും കറുപ്പും, കോവിലന്‍ (പഠനം).