ജ: 13.11.1955, എറണാകുളം. ജോ: ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ലിവറില്‍, കൃ: ഉണ്ണിക്കഥകള്‍, ബീര്‍ബല്‍ കഥകള്‍, ഭോജരാജക്കഥകള്‍ തുടങ്ങിയവ.