ജ: 21.3.1869, നന്മണ്ട കോട്ടയ്ക്കല്‍ ആര്യവൈദ്യസമാജം സ്ഥാപകന്‍. കൃ: സംഗീത ശാകുന്തളം (നാടകം), ചികിത്സാ സംഗ്രഹം, അഷ്ടാംഗ ശാരീരം, ബൃഹച്ഛാരീരം (7 ഭാഗം). മ: 30.4.1944.