ജ; 1766 കൊച്ചി രാജകുടുംബം. കൃ: പൂര്‍ണത്രയീശശതകം, ദശാവതാര കല്യാണ സൗഗന്ധികം, കാളീസ്വയംവരം തുടങ്ങിയ ആട്ടക്കഥകള്‍.