ജ: 23.4.1927. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: നെഹ്‌റുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, സാമൂഹിക വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകള്‍, വൈദ്യരുടെ കഥ. പു: അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്.