ജ: 9.12.1904, പുത്തന്‍ വേലിക്കര. ആയുര്‍വേദം, അലോപ്പതി, ഹോമിയോ ചികിത്‌സാ ശാസ്ത്രങ്ങള്‍ പഠിച്ചു. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, ചികിത്സ. കൃ: ശ്രീനാരായണ ഗുരു (ജീ.ച.)