ജ: 1867 കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി. ജോ: ചികിത്സ, അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മാര്‍ക്കണ്‌ഡേയ നാടകം, മരണലകഷണ ചിന്താ രത്‌നം, കല്യാണഘോഷം, അമരകോശം വ്യാഖ്യാനം, ആത്മബോധം കിളിപ്പാട്ട്. മ: 29.2.1912.