ജ: 1875. ജോ: നാടക പ്രവര്‍ത്തനം, കൃ: കോവിലന്‍ ചരിത്രം, അല്‌ളിറാണി ചരിതം, നല്‌ള തങ്കാള്‍ ചരിതം, സത്യവാന്‍ സാവിത്രി തുടങ്ങിയവ.