ജ: 19.12.1925. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: വര്‍ണരാജിയുടെ വാതായനം, വിടരാത്ത പൂക്കള്‍, കാക്കക്കറുമ്പി, ഊര്‍മ്മിള തുടങ്ങിയവ. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.