ജ: 27.3.1929 കാവാലം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മുത്തുക്കുടം, കൈവിളക്കും വഞ്ചിയും (കവിതകള്‍), കായല്‍, ലോകം ഒരു കോടതിയാണ് (നോവല്‍), തപസ്‌സ് (നാടകം).