ശക്തിഭദ്രന്‍

ജനനം: പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍

കൃതികള്‍

ആശ്ചര്യചൂഡാമണി(ഏഴ് അങ്കങ്ങള്‍)
ഉന്മാദവാസവദത്ത