തൂ:നാ: സഞ്ചാരി. ജ: 15.3.1917, ജോ: അദ്ധ്യാപനം. സ്വാതന്ത്രിസമര സേനാനി. കൃ: കണ്‍മണികള്‍, സാകഷാത്കാരം, ഭാവനാജ്ജലി, മാണിക്യക്കല്‌ളുകള്‍ (കവിതകള്‍), സഞ്ചാതിയുടെ കഥകള്‍.