തൂ:നാ : പരശുരാമന്‍
ജ : 14051905, തലശേ്ശരി.
ജോ : റെയില്‍വേ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റില്‍, മലയാള മനോരമയില്‍ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്റര്‍    കൃ : വിജ്ഞാനശകലങ്ങള്‍, ഒരു കുപ്പിവള ജനിക്കുന്നു, സിനിമ, ലോലാകഷികള്‍, ഉരുളയ്ക്കുപേ്പരി,  തുടങ്ങിയവ
പു : കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്.
മ : 23101993