കൃപാണംവാള്‍, അസി, ഋഷ്ടി, കരപിലം, കരവാളം, ഖഡ്ഗം, നന്ദകം
കേദാരംകൃഷിഭൂമി, വിളഭൂമി, വയല്‍
കേരംതെങ്ങ്, നാളികേരം, താലവൃക്ഷം, നീലതരു, മഹാഫലം, മഹാവൃക്ഷം, സദാഫലം
കേശംതലമുടി, കചം, കുന്തളം, ചായല്‍, ചികുരം,കുഴല്‍, ശിരോരുഹം
കൈതവംകള്ളം, നുണ, വ്യാജം
കൈവല്യംമോക്ഷം, നിര്‍വാണം, മുക്തി
കൊടികേതനം, ധ്വജം, പതാക, വൈജയന്തി
കൊല്ലംസംവത്സരം, വത്സരം, അബ്ദം
കോകംചക്രവാകം, ചക്രി, ചക്രാഹ്വം, രഥാംഗകം
കോകിലംകുയില്‍, പരഭൃതം, പികം, വനപ്രിയം
കോടാലികുഠാരം, മഴു, വൃക്ഷഭേദി
കോവിദന്‍സമര്‍ഥന്‍, വിദഗ്ദ്ധന്‍, വിശാരദന്‍
കോവിലകംകൊട്ടാരം, രാജമന്ദിരം
കോവില്‍അമ്പലം, ക്ഷേത്രം
കോള്‍മയിര്‍രോമാഞ്ചം, പുളകം, രോമഹര്‍ഷം
കോഴികുക്കുടം, ചരണായുധം, താമ്രചൂഡം
കൗമുദിനിലാവ്, ചന്ദ്രിക, ജ്യോത്സ്‌ന, ചന്ദ്രിമ
ക്രിയപ്രവൃത്തി, കര്‍മ്മം, ചേഷ്ഠ, പ്രയത്‌നം
ക്രീഡകളി, കേളി, ഖേല, നര്‍മ്മം
ക്രൂരന്‍നിര്‍ദയന്‍, ഭയങ്കരന്‍, കഠിനഹൃദയന്‍, പാപന്‍, കഠിനന്‍
ക്രോധംകോപം, ദ്വേഷം, രോഷം
ക്വഥനംതിളയ്ക്കല്‍, പുഴുങ്ങല്‍, വേവിക്കല്‍
ക്ഷണനംവധം, ഹിംസ, കൊല
ക്ഷമാശീലന്‍സഹിഷ്ണു, സഹനന്‍, ക്ഷന്താവ്, ക്ഷമിതാവ്, തിതിക്ഷ്യ, ക്ഷമി
ക്ഷിതിഭൂമി, ക്ഷമ, സര്‍വംസഹ