വിധേയന്‍അധീനന്‍, ആശ്രിതന്‍, ആശ്രവന്‍
വിനയം അടക്കം, ഒതുക്കം, താഴ്ച, പ്രശ്രയം, വണക്കം, വിനീതി
വിപരീതംപ്രതികൂലം, വിപര്യയം, വിപര്യാസം, വ്യത്യയം
വിപിനംവനം, അരണ്യം, അടവി
വിയര്‍പ്പ്ഘര്‍മ്മം, നിദാഘം, സ്വജം, സ്വേദം
വിയോഗംവിരഹം, വിപ്രയോഗം, വിപ്രലംഭം
വിരക്തിഅനാസക്തി, നിസ്സംഗത്വം, നിര്‍മമത്വം
വിരുന്നുകാരന്‍ അതിഥി, ഗൃഹാതന്‍, ആഗന്തു, ആവേശികന്‍
വിരോധംപിണക്കം, ശത്രുത, വിരോധനം, വിദ്വേഷം
വിലോചനം കണ്ണ്, നേത്രം, അക്ഷി
വിവര്‍ത്തനംതര്‍ജ്ജമ, മൊഴിമാറ്റം, ഭാഷാന്തരീകരണം
വിവര്‍ത്തനം കറക്കം, ഭ്രമണം
വിവസ്വാന്‍ സൂര്യന്‍, ഭാസ്വാന്‍, ഭാസ്‌കരന്‍
വിവാഹം പരിണയം, ഉദാവാഹം, പാണിഗ്രഹണം, വേളി, കല്യാണം, ഉപയമം, ഉപയാമം, പാണീപീഡനം
വിശുദ്ധംപരിശുദ്ധം, പാവനം, പരിപൂതം
വിശ്രുതന്‍പ്രസിദ്ധന്‍, കീര്‍ത്തിമാന്‍, പ്രശസ്തന്‍
വിശ്വകര്‍മ്മാവ് ദേവശില്പി, ത്വഷ്ടാവ്, കാരു, ദേവവര്‍ദ്ധികന്‍, സുധന്വാവ്
വിശ്വംപ്രപഞ്ചം, ലോകം, ഭുവനം
വിശ്വാമിത്രന്‍ കൗശികന്‍, ഗാഥേയന്‍, ഗാഥിനന്ദനന്‍
വിഷംക്ഷ്വേളം, ഗരം, ഗരളം, കാകോളം, രസം
വിഷവൈദ്യന്‍ വിഷഹാരി, ജാംഗലിക, ജാംഗുലി
വിഷാദം ദു:ഖം, രുജ, ഖേദം, പീഡ
വിഷ്ണുനാരായണന്‍, വൈകുണ്ഠന്‍, കേശവന്‍, മാധവന്‍, അച്യുതന്‍, പീതാംബരന്‍, വാസുദേവന്‍, ജനാര്‍ദ്ദനന്‍
വിഹഗംവിഹംഗം, പക്ഷി, പതംഗം, ഖഗം, നഭസംഗമം, പത്രരഥം
വിളുമ്പ്തുമ്പ്, ഇറമ്പ്, അരിക്, വക്ക്‌