ശ്രീകൃഷ്ണന്‍വാസുദേവന്‍, ദേവകീനന്ദനന്‍, കംസാരി, നരകരിപു
ശ്രീരാമന്‍ജാനകീജാനി, ജാനകീകാന്തന്‍, ദാശരഥന്‍, ദാശരഥി, പത്മന്‍, രഘുരാമന്‍, രാഘവന്‍, രാവണാന്തകന്‍
ശ്രേഷ്ഠം പ്രധാനം, പ്രമുഖം, ഉത്തമം, മുഖ്യം, വരേണ്യം, അഗ്രം
ശ്വേതം വെളുപ്പ്, സിതം, ധവളം
ഷഡംഗന്‍ മൂഢന്‍, അജ്ഞന്‍
ഷണ്മുഖന്‍ഷാണ്‍മാതുരന്‍, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍, മുരുകന്‍, കാര്‍ത്തികേയന്‍, വേലായുധന്‍
സഖന്‍ബന്ധു, തോഴന്‍, സഹചരന്‍
സഖാവ്സ്‌നേഹിതന്‍, സുഹൃത്ത്
സഖിആളി, തോഴി, വയസ്യ
സഖ്യംചങ്ങാത്തം, മൈത്രി, സഖിത്വം, സാപ്തപദം
സങ്കടംദു:ഖം, ഖേദം, താപം, രുജ
സങ്കീര്‍ത്തനം സ്തുതി, സ്‌തോത്രം, സ്തവം
സംഗംചേര്‍ച്ച, സംയോഗം
സംഗമംസംയോഗം, മേളനം
സംഗ്രാമംയുദ്ധം, അങ്കം, അടര്‍
സംഘര്‍ഷം സംഘട്ടനം, എറ്റുമുട്ടല്‍, യുദ്ധം
സഞ്ചയംകൂട്ടം, നികരം, സംഘം
സഞ്ചാരംഅടനം, പര്യടനം, വ്രജ്യ, അടാട്യ
സംജ്ഞനാമം, പേര്, അഭിധ
സതതംസദാ, നിരന്തരം, സന്തതം
സതീര്‍ഥ്യന്‍സഹപാഠി, വയസ്‌കന്‍, വയസ്യന്‍
സത്തഉണ്മ, സാരം, പൊരുള്‍
സത്യം ഋതം, പരമാര്‍ഥം, ആര്‍ജ്ജവം, സമ്യക്, യഥാര്‍ഥം
സത്യവതി കാളി, ദാശേയി, മത്സ്യഗന്ധി, യോജനഗന്ധിക, വ്യാസമാത
സത്രംവഴിയമ്പലം, വിടുതിവീട്