ഗ്രീഷ്മം,ഊഷ്മകം, തപം, നിദാഘം, ഉഷ്മാഗമം
ഗ്ലാനിക്ഷീണം, വാട്ടം, തളര്‍ച്ച
ഘോരംഉഗ്രം, ദാരുണം, ഭയങ്കരം, ഭീമം, ഭീഷണം, രൗദ്രം
ഘോഷാമൂടുപടം, അവഗുണ്ഠനം, ഗുണ്ഠനം
ങുതംശബ്ദം, രവം, സ്വനം
ചകിതന്‍ഭീതന്‍, സംഭീതന്‍, ഭീരു, ഭീഷുകന്‍, അധീരന്‍, കാതരന്‍
ചകോരംഉപ്പന്‍, ചന്ദ്രികാപായി, ചെമ്പോത്ത്, ഭരദ്വാജം, ദധിത്ഥം
ചക്കകണ്ടകീഫലം, പനസം
ചക്രംഅക്ഷം, രഥാംഗം
ചക്രധരന്‍ചക്രധാരി, ചക്രപാണി, മഹാവിഷ്ണു
ചക്രവര്‍ത്തിസാര്‍വഭൗമന്‍, അധീശ്വരന്‍, സമ്രാട്ട്, രാജരാജന്‍
ചക്രവാകംകോകം, ചക്രം, ചക്രി, രഥാംഗാഹ്വയം
ചക്രവാളംദിഗന്തം, ദിങ്മണ്ഡലം, ദിഗ് വലയം
ചക്ഷസ്സ്ചക്ഷു: ചക്ഷുസ്സ്, കണ്ണ്, നേത്രം, അക്ഷി
ചക്ഷുശ്രവണന്‍പാമ്പ്, നാഗം, ഉരഗം
ചങ്ങാതിസ്‌നേഹിതന്‍, കൂട്ടുകാരന്‍, ആപ്തന്‍, മിത്രം
ചങ്ങലതുടല്‍, ശ്രംഖല
ചട്ടന്‍ചട്ടന്‍
ചട്ടംനിയമം, വ്യവസ്ഥ, ക്രമം
ചണ്ഡവാതംകൊടുങ്കാറ്റ്, ചക്രവാതം, ചണ്ഡമാരുതന്‍
ചണ്ഡാലന്‍അന്ത്യജന്‍, കണ്ഡോലന്‍, മതംഗന്‍, ശ്വപചന്‍, ശ്വപാകന്‍, നിഷാദന്‍, പുക്കസന്‍, പുഷ്പകസന്‍
ചത്വരംമുറ്റം, അജിരം, അങ്കണം
ചന്തഅങ്ങാടി, കമ്പോളം,ആപണം, നിഷദ്യ
ചകിതന്‍ഭീതന്‍, സംഭീതന്‍, ഭീരു, ഭീഷുകന്‍, അധീരന്‍, കാതരന്‍
ചകോരംഉപ്പന്‍, ചന്ദ്രികാപായി, ചെമ്പോത്ത്, ഭരദ്വാജം, ദധിത്ഥം