ചാതകംവേഴാമ്പല്‍, സാരംഗം, വാപീഹം
ചാമ്പല്‍ചാരം, ഭസ്മം, ക്ഷാരം, ഭസിതം, ഭൂതി, വിഭൂതി
ചായംവര്‍ണകം, വല്ലകം, വര്‍ണം
ചായല്‍തലമുടി, കുന്തളം, കൂന്തല്‍, മുടി, വേണി, ചികുരം
ചാരന്‍അപസര്‍പ്പകന്‍, ഗൂഢപുരുഷന്‍, ചരന്‍, പ്രണധി
ചാരംഭസ്മം, ഭൂതി, ചാമ്പല്‍, ക്ഷാരം
ചിങ്ങംശ്രാവണം, നഭസ്സ്, ശ്രാവണികം
ചിതല്‍പ്പുറ്റ്വല്മീകം, നാക, വാമലൂരം
ചിത്തംമനസ്സ്, മനം, ചേതസ്സ്, സ്വാന്തം, ഹൃത്ത്
ചിന്തവിചാരം, ആലോചന, ചിന്തിതം, ആധ്യാനം
ചിലങ്കകാല്‍ത്തള, നൂപുരം, മഞ്ജീരം, കാല്‍ച്ചിലമ്പ്
ചീങ്കണ്ണിനക്രം, ഗ്രാഹം, കുംഭീരം, വല്ലകം, അവഹാരം
ചിവീട്ഝില്ലി, ഝില്ലിക, ചീകീട്, ചില്ലിക
ചുടലശ്മശാനം, പിതൃവനം, പിതൃഭൂമി, പിതൃവേശ്മം, പിതൃസത്മം
ചുമല്സ്‌കന്ധം, അംസം, തോള്‍
ചുംബനംഉമ്മ, ആരോഹണം, നിക്ഷണം, നിമിത്തകം, ദശനച്ഛദം, മുത്തം
ചുഴലിക്കാറ്റ്ചക്രവാതം, ചക്രവാത്യ, ചക്രാനിലന്‍
ചൂട്താപം, സന്താപം, സഞ്ജ്വരം
ചൂര്ഗന്ധം, മണം, നാറ്റം, വാട
ചെകിടന്‍ബധിരന്‍, പൊട്ടന്‍, എഡന്‍
ചെമ്പോത്ത്ഉപ്പന്‍, ചകോരം, ചന്ദ്രികാപായി, ജീവജീവം
ചെമപ്പ്ശോണം, ഗൗരം, ലോഹിതം, അരുണിമ
ചെവികര്‍ണം, ശ്രോത്രം, ശ്രവം, ശ്രുതി, ശ്രവണം
ചെറുവിരല്‍കനിഷ്ഠ, കനിഷ്ഠിക, കന്യസ
ചേടിദാസി, തോഴി, ഭൃത്യ