തീപ്പൊരിഅഗ്നികണം, വഹ്നികണം, സ്ഫുലിംഗം
തുഷാരംമഞ്ഞ്, ഹിമം, തുഹിനം
തുളസിസുരഭി, ഹരിപ്രിയ, പാവനി, പത്രപുഷ്പം, വൃന്ദ, വൈഷ്ണവി
തുറുങ്ക്കാരാഗൃഹം, തടവറ, കല്‍ത്തുറുങ്ക്, കാരാഗാരം
തൂണീരംആവനാഴി, തൂണി, നിഷംഗം, ശരധി
തേങ്ങനാളികേരം, നാരീകേള, കൗശികഫലം, ത്രിലോചനം, മഹാഫലം, രസഫലം, ലാംഗലി, സദാഫലം
തേനീച്ചമധുമക്ഷിക, സരഘ, ക്ഷുദ്ര
തേന്‍മധു, മാക്ഷികം, മകരന്ദം, മധൂളം, മാധ്വി
തേന്മാവ്മാകന്ദം, ബന്ധരസാലം, സഹകാരം
തേരാളിസാരഥി, സൂതന്‍, യന്താവ്, നിയന്താവ്, രഥി, ക്ഷതവ്, ദക്ഷിണസ്ഥന്‍, പ്രാജകന്‍
തൈജസകീടംമിന്നാമിനുങ്ങ്, ഖദ്യോതം
തൊട്ടാവാടിഅഞ്ജലീകാരം, അലംബൂഷ, ഖദിരപത്രിക, നമസ്‌കാരി, ലജ്ജാലു, സങ്കോചിനി, സ്പര്‍ശലജ്ജ
തോണിനൗക, തരി, തരണി, ദ്രോണി
തോണിക്കാരന്‍നാവികന്‍, കര്‍ണധാരന്‍, നിയാമകന്‍, പോതവാഹന്‍
തോയംവെള്ളം, ജലം, തണ്ണീര്‍
തോല്‍വിപരാജയം, പരാഭവം, പരാഭൂതി, ഭംഗം
തോള്അംസം, സ്‌കന്ധം, ഭുജശിരസ്സ്, ചുമല്‍
തോഴിആളി, സഖി, ചേടി, വയസ്യ
ദമയന്തിഭൈമി, വിദര്‍ഭജ, വിദര്‍ഭതനയ, വൈദര്‍ഭി
ദയഅനുകമ്പ, കരുണ, കൃപ, കാരുണ്യം, ഘൃണ
ദയാലുകാരുണികന്‍, കൃപാലു, സമന്‍, സുരതന്‍
ദയിതഭാര്യ, പത്‌നി, ജായ
ദയിതന്‍ഭര്‍ത്താവ്, പ്രിയന്‍
ദരിദ്രന്‍ദീനന്‍, കൃപണന്‍, ദുര്‍ഗതന്‍, നിസ്വന്‍, ദുര്‍വിധന്‍
ദര്‍ദ്ദുരംതവള, മണ്ഡൂകം