ദര്‍പ്പകന്‍കാമദേവന്‍, മാരന്‍
ദര്‍പ്പണംആദര്‍ശം, കണ്ണാടി, മുകുരം
ദശകണ്ഠന്‍രാവണന്‍, ദശകന്ധരന്‍, ദശാസ്യന്‍
ദഹനന്‍അഗ്നി, അനലന്‍, വഹ്നി
ദാത്യൂഹംഉലു, മൂങ്ങ
ദാസന്‍ഭൃത്യന്‍, ചേടകന്‍, നിയോജ്യന്‍, കിങ്കരന്‍, ഭുജിഷ്യന്‍, പരിചാരകന്‍
ദാസിപ്രേഷ്യ, ഭൃത്യ, കിങ്കരി, വേലക്കാരി
ദാഹംതൃഷ, തൃഷ്ണ, പിപാസ, തര്‍ഷം, ഉദന്യ
ദിനകരന്‍സൂര്യന്‍, അഹസ്‌കരന്‍, പകലോന്‍
ദീപംവിളക്ക്, പ്രദീപം, ലോചകം
ദുഗ്ദ്ധംപാല്, ക്ഷീരം, പയസ്സ്
ദു:ഖംഅത്യയം, അത്തല്‍, അല്ലല്‍, ആടല്‍, ആകുലം, ആതങ്കം, ആര്‍ത്തി, ആബാധ, താപം, പീഡ, ബാധ, മന്യു, വിഷാദം, വേദന, വ്യഥ, ശുക്ക്, ശോകം, സന്താപം, സങ്കടം
ദുന്ദുഭിപെരുമ്പറ, ഭേരി, പടഹം
ദുരഅത്യാശ, ലോഭം, ലാലസ
ദുര്‍ജ്ജനംദുഷ്ടന്‍, ഖലന്‍, നീചന്‍, പിശുനന്‍
ദുര്‍ഭാഷണംശകാരം, ഭര്‍ത്സനം, നിന്ദനം
ദുര്‍മുഖന്‍വിമുഖന്‍, മുഖരന്‍, അപ്രിയന്‍, അബദ്ധമുഖന്‍
ദുര്യോധനന്‍നാഗകേതനന്‍, നാഗധ്വജന്‍, ഭുജംഗധ്വജന്‍, സുയോധനന്‍
ദുര്‍ലഭംദുര്യോഗം, ദുര്‍ഭാഗ്യം, ദൗര്‍ഭാഗ്യം, നിര്‍ഭാഗ്യം
ദൂതന്‍സന്ദേശഹരന്‍, സന്ദേശവാഹകന്‍
ദേവതാരംഅമരതരു, അമരദ്രുമം, ഇന്ദ്രദാരു, ഇന്ദ്രവൃക്ഷം, ദേവദാരു, കിളിരം, പീതദാരു, പൂതികാഷ്ഠം, പാരിഭദ്രകം, ഭദ്രതാരു, ശക്രതരു, ശക്രപാദപം, സുദാരു
ദേവന്‍അമരന്‍, അമര്‍ത്യന്‍, ആദിതേയന്‍, ത്രിദശന്‍, നിര്‍ജ്ജരന്‍, വിബുധന്‍, വാനവന്‍, വൃന്ദാകരന്‍, സുരന്‍
ദേവേന്ദ്രന്‍ദേവരാജന്‍, ഉമ്പര്‍കോന്‍
ദേഹംശരീരം, തനു, കായം, ഗാത്രം, കളേബരം, വിഗ്രഹം, മേനി, വപുസ്സ്
ദൈവജ്ഞന്‍ജ്യോത്സ്യന്‍, ജ്യോതിഷന്‍