വാജി കുതിര, അശ്വം, ഹയം
വാഞ്ഛആഗ്രഹം, ഇഷ്ടം, ഇച്ഛ
വാടം വാടി, ഉദ്യാനം, പൂന്തോട്ടം
വാതില്‍കവാടം, കപാടം, പ്രതിഹാരം, പ്രതീഹാരം
വാനരന്‍മര്‍ക്കടം, പ്ലവഗം, പ്ലവംഗം, വാനരം, കീശം, ഹരി
വാനവന്‍ദേവന്‍, അമരന്‍, വിണ്ണവന്‍, വിബുധന്‍
വാമനന്‍മുണ്ടന്‍, കള്ളന്‍, ഹ്രസ്വന്‍, ഖര്‍വന്‍
വാമാസുന്ദരി, ലലനാ, വലജ
വായസംകാക്ക, കാകന്‍, ബലിഭുക്ക്
വായ്വക്ത്രം, ആസ്യം, വദനം, ആനനം, മുഖം
വായുശ്വസനന്‍, സദാഗതി, ഗന്ധവാഹന്‍, ആശുഗന്‍, സമീരന്‍, മാരുതന്‍, ജഗല്‍പ്രാണന്‍, പവനന്‍
വാരണംആന, ഗജം, ഹസ്തി
വാല്പുച്ഛം, ലാംഗുലം, ലലാമം, ലൂമം
വാല്മീകി ആദികവി, പ്രചേതസന്‍, പ്രചേതസ്സ്, വല്മീകന്‍, വാല്മീകന്‍
വാസരം ദിവസം, ദിനം, അഹസ്സ്
വാസവന്‍ഇന്ദ്രന്‍, ജിഷ്ണു, പുരന്ദരന്‍, സംക്രന്ദനന്‍, സൂത്രാമാവ്, സുരപതി
വാള്‍അസി, ഖഡ്ഗം, കരവാളം, കൃപാണം, മണ്ഡലാഗ്രം, ദിഷ്ടി, ചന്ദ്രഹാസം
വികല്പം സന്ദേഹം, ആശങ്ക, അനിശ്ചിതത്വം
വിച്ഛിത്തിതടസ്സം, വിഘ്‌നം, പ്രതിബന്ധം
വിജ്ഞപ്തി പ്രഖ്യാപനം, വിജ്ഞാപനം, വിളംബരം
വിദ്വാന്‍ കോവിദന്‍, മനീഷി, വിജ്ഞന്‍, പ്രാജ്ഞന്‍, പണ്ഡിതന്‍, സൂരി
വിദ്വേഷംശത്രുത, പക, വിരോധം
വിദ്വേഷി ശത്രു, രിപു, അ
വിധിദിഷ്ടം, ദൈവം, ഭാഗധേയം, ഭാഗ്യം, നിയതി
വിധുചന്ദ്രന്‍, തിങ്കള്‍, സോമന്‍